Credins Bank

Treguesit Financiarë: Janar – Gusht 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar-Gusht 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.08.2016

1. Totali i Aktiveve – 155,357,516

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 108,971,094

3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,062,295

4. Depozita – 133,003,865

5. Kapitali Aksionar – 12,720,105

6. Të ardhurat operative Bruto – 5,305,039

7. Shpenzimet operative – (2,130,434)

8. Provigjionet dhe loans write off – (2,978,355)

9. Fitimi Para Tatimit – 196,250

10. Fitimi Neto – 171,094

11. Capital adequacy ratio – 14.31%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.17%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 2.08%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.16%

15. Numri i kredive outstanding – 25,334

16. Numri i Klientëve – 253,286

17. Numri i Stafit – 797

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Top