Credins Bank

Treguesit Financiarë: Janar – Korrik 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar-Korrik 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.07.2016

1. Totali i Aktiveve – 150,633,765

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 107,109,841

3. Portofoli Neto i Kredisë – 92,654,882

4. Depozita – 127,519,750

5. Kapitali Aksionar – 12,525,458

6. Të ardhurat operative Bruto – 4,526,779

7. Shpenzimet operative – (1,850,956)

8. Provigjionet dhe loans write off – (2,509,602)

9. Fitimi Para Tatimit – 166,221

10. Fitimi Neto – 141,065

11. Capital adequacy ratio – 14.31%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.16%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.98%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.89%

15. Numri i kredive outstanding – 25,188

16. Numri i Klientëve – 263,261

17. Numri i Stafit – 796

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Top