Credins Bank

Treguesit Financiarë: Janar-Nëntor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar-Nëntor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.11.2016

1. Totali i Aktiveve – 168,268,868

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,963,840

3. Portofoli Neto i Kredisë – 96,491,210

4. Depozita – 139,893,086

5. Kapitali Aksionar – 13,345,895

6. Të ardhurat operative Bruto – 7,525,859

7. Shpenzimet operative – (2,983,252)

8. Provigjionet dhe loans write off – (3,666,936)

9. Fitimi Para Tatimit – 875,671

10. Fitimi Neto – 691,885

11. Capital adequacy ratio – 14.19%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.48%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 5.98%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 39.64%

15. Numri i kredive outstanding – 25,099

16. Numri i Klientëve – 252,724

17. Numri i Stafit – 792

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Top