Credins Bank

Treguesit Financiarë Janar-Shator 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar-Shtator 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.09.2016

1. Totali i Aktiveve – 158,577,426

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 109,378,071

3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,225,92

4. Depozita – 135,528,325

5. Kapitali Aksionar – 12,718,408

6. Të ardhurat operative Bruto – 5,988,435

7. Shpenzimet operative – (2,426,081)

8. Provigjionet dhe loans write off – (3,360,185)

9. Fitimi Para Tatimit – 202,169

10. Fitimi Neto – 171,013

11. Capital adequacy ratio – 14.19%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.16%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.92%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.51%

15. Numri i kredive outstanding – 25,407

16. Numri i Klientëve – 255,680

17. Numri i Stafit – 790

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Për të shkarkuar Publikimin Raportit të të dhënave Financiare për 9-mujorin mbyllur më 30 Shtator 2016
Kliko këtu

Top