Credins Bank

Treguesit Financiarë: Janar-Tetor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar-Tetor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.10.2016

1. Totali i Aktiveve – 164,815,100

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,916,226

3. Portofoli Neto i Kredisë – 95,394,721

4. Depozita – 140,508,850

5. Kapitali Aksionar – 12,673,133

6. Të ardhurat operative Bruto – 6,731,190

7. Shpenzimet operative – (2,693,584)

8. Provigjionet dhe loans write off – (3,814,265)

9. Fitimi Para Tatimit – 223,341

10. Fitimi Neto – 193,185

11. Capital adequacy ratio – 14.19%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.15%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.89%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.02%

15. Numri i kredive outstanding – 25,353

16. Numri i Klientëve – 256,647

17. Numri i Stafit – 792

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Top