Credins Bank

Treguesit Financiarë – Periudha Janar 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.01.2017

1. Totali i Aktiveve – 169,287,339

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 109,504,230

3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,559,228

4. Depozita – 142,443,700

5. Kapitali Aksionar – 13,953,247

6. Të ardhurat operative Bruto – 772,242

7. Shpenzimet operative – (259,482)

8. Provigjionet dhe loans write off – (458,365)

9. Fitimi Para Tatimit – 54,393

10. Fitimi Neto – 51,778

11. Capital adequacy ratio – 14.85%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.37%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 4.53%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 33.60%

15. Numri i kredive outstanding – 24,983

16. Numri i Klientëve – 252,633

17. Numri i Stafit – 807

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Për të shkarkuar Publikimin Raportit të të dhënave Financiare për 12-mujorin mbyllur më 31 Dhjetor 2016, klikoni këtu.

Top