Credins Bank We Speak Your Language!

Depozito në Credins

Ejani në degë për këshillim financiar dhe zbuloni gjithçka mbi kursimet dhe investimet:

    • Depozita Me Afat deri në 5 Vjet në të gjitha monedhat.
    • Depozita Kalendarike planifikuar për çdo rast gëzimi në familje.
    • Kursime për të ardhmen e fëmijëve me emrin e bukur KALTRA.
    • Fonde investime dhe obligacione, etj.

Në Credins do të gjeni të gjitha avantazhet që kërkoni  për kursimet tuaja, mjafton thjesht të zgjidhni mënyrën që ju përshtatet.

Nëse doni të ndiqni ecurinë e investimit tuaj kurdo dhe kudo qe ndodheni, shkarkoni Credins Online.

Ju lutemi vëmendjen tuaj:

*Referojuni gjithmonë buletineve të përditësuara të interesit të depozitave të publikuara në degët tona dhe në sitin tonë zyrtar, si dhe kushteve të punës për çdo informacion tjetër rreth depozitave.
*Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar . Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

Top