Credins Bank We Speak Your Language!

Kuadri Ligjor

photo-29

Si u krijua Credins Bank?

CREDINS bank është krijuar si një shoqëri anonime me vendim të Gjykatës së Shkallës së parë, Tiranë Nr. 28969, date 31.01.2003. Aktiviteti i CREDINS bank zhvillohet në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “ Për Bankat në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar”.

Liçenca

CREDINS bank ushtron aktivitetin bankar sipas licencës No.16, datë 31.03.2003 lëshuar nga Banka e Shqipërisë.

Për të shkarkuar Çertifikaten e Rregjistrimit klikoni butonin

Çertifikatë Regjistrimi

Top