Credins Bank We Speak Your Language!

Pagesa Biznesi

Pagesa të ndryshme për bizneset - Credins Bank
CREDINS bank u vjen në ndihmë të gjithë bizneseve duke lehtësuar tipet e mëposhtëme të pagesave:

Pagesa e TVSH, Tatim fitimi, Tatime të tjera

Për një biznes koha është tepër e shtrenjtë. Ndaj, në CREDINS bank, biznesi i çfarëdo përmase qoftë, mund të bëjë këto pagesa:

 • Pagesa ndaj furnitorëve
 • Detyrime ndaj shtetit
 • Pagesa Utilitare

Pagesat ndaj furnitoreve

 • Xhirime të brendshme në favor të furnitorëve tuaj të cilët janë klientë të CREDINS bank
 • Trasferta brenda vendit në lekë dhe valutë.
 • Pagesa ndërkombëtare për mallrat dhe shërbimet e importuara

Detyrime ndaj shtetit

 • Tatim fitimi
 • Pagesa të detyrimeve të TVSH
 • Pagesa për doganat në Tiranë, Rinas, Durrës, Korçë – Kapshticë, Vlorë, Lezhë – Shëngjin, Shkodër, Elbasan, Fier.
 • Tatime të tjera, tatime të të ardhurave personale.

Pagesa utilitare

 • Pagesa për energjinë elektrike
 • Pagesa për telefoninë fikse
 • Pagesa për telefoninë celularë
 • Pagesa të tjera utilitare, etj
Top