Credins Bank We Speak Your Language!

Segmenti SME

Partneritet me Biznesin

Ne mendojmë në mënyra të ndryshme por kemi një të përbashkët, Credins bank një bankë që kupton veçantinë tonë, një bankë që na jep këshilla dhe na ofron zgjidhje.

Produktet dhe Shërbimet për Segmentin SME:

Limit kreditimi për Kapital Qarkullues (linjë kredie/ overdraft):

 • Deri në 12 muaj
 • Liri në përdorim
 • Shlyerje në datën e maturimit
 • Interes me bazë ditore sipas shumës së përdorur

Kredi për Kapital Qarkullues:

 • Deri në 36 muaj
 • Shlyerje me Këste Mujore

Kredi për Investime dhe Financime në aktive fikse. Financojmë biznesin tuaj për:

 • Blerje ambientesh për biznese
 • Investime në ambiente ekzistuese të biznesit
 • Blerje makinash
 • Blerje marke ose patente
 • Blerje pjesëmarrje financiare në kompani të tjera
 • Shlyerje detyrimesh ndaj të tretëve etj.

Pajisuni me kartën Business për të lehtësuar punët tuaja të përditshme.

Përfitimet e përdorimit të kartës Business:

 • Ndani shpenzimet e kompanisë nga ato personale
 • Shpenzimet e bëra me kartën e biznesit janë të njohura nga sistemi tatimor si shpenzime biznesi
 • Aksesimin e fondeve në llogarinë e kompanisë, në çdo kohë për shpenzime udhëtimi, nevojat për blerje profuktesh dhe shërbimesh në emër të kompanisë
 • Monitorim efikas i shpenzimeve dhe kontroll i detajuar përmes raporteve të lëvizjeve të kartës
 • Reduktimin e përdorimit të cash-it sepse pagesat në cash nuk mund të kontrollohen lehtësisht
 • Duke përdorur kartën Business ju shmangni komisionet e transfertave dhe pagesave
 • Mundësinë e përdorimit të më shumë se një karte Business të lidhura me të njëjtën llogari
 • Përdorim, blerje, rezervime etj., kudo dhe në çdo kohë, 24 orë/7 ditë të javës

Credins Online

Ju mundëson kryerjen e të gjitha shërbimeve bankare që i nevojiten biznesit Tuaj. Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari, laptopi, kompjuteri Juaj etj. Tashmë banka vjen në dorën Tuaj!

Credins online ndihmon biznesin Tuaj:

 • Të ketë kontroll të detajuar dhe në çdo kohë të gjendjes së llogarisë, të listës së shpenzimeve të kryera nga llogaria e biznesit, kredive, depozitave apo dhe kartave
 • Të transferojë para brenda dhe jashtë Bankës
 • Të transferojë para brenda dhe jashtë Shqipërisë, pa humbur kohë, mbajtur rradha etj
 • Të paguajë të gjitha faturat si energji elektrike, ujësjellës, pagesë tatimesh etj
 • Të kryejë këmbime valutore, shitje/blerje në monedha të ndryshme

Credins bank ju ofron gjithashtu produktet dhe shërbimet e mëposhtme:

 • Garanci brenda vendit
 • Garanci jashtë vendit
 • Letër Kredia
 • Pagesa ndaj furnitorëve
 • Detyrime ndaj shtetit
 • Pagesa utilitare
 • Çeku bankar
 • Çeku personal

Investime:

 • Depozita
 • Fonde Pensioni për punonjësit tuaj
 • Credins Premium- Fond Investimi

Produkte Thesari:

 • Forex
 • Këmbim Valutor
 • Buletin Ekonomik

CREDINS Bank ju ofron dhe një paketë të plotë avantazhesh konkurruese për punonjësit tuaj!

Top