Credins Bank We Speak Your Language!

Depozita për Biznese

 

Çfarë është depozita për bizneset?

Jepini vlerë kursimeve tuaja, fitoni interes maksimal. Ne ofrojmë interesat më të mira në treg për paratë tuaja. Ju mund të investoni në depozita me afat dhe depozita pa afat.

Kush mund të hapë një depozitë me afat?

Të gjithë bizneset! Mjafton që administratori/ titullari të paraqitet pranë sporteleve tona tek punonjësit e shërbimit të klientelës, me një mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë biometrike. Punonjësit tanë do t’ju orientojnë, ndihmojnë dhe realizojnë në shumë pak kohë procesin e çeljes së depozitës.

Përse ju nevojitet depozita me afat?

  • Sepse ju përfitoni norma interesi nga më konkurrueset në treg!
  • Sepse ofron alternativa të ndryshme zgjedhjesh në monedha dhe afate nga 1-mujore deri në 60 mujore!
  • Sepse sa më shumë para të depozitoni, aq më shumë interesa do të përfitoni!
  • Sepse ju ndihmon të kurseni, duke i paraprirë nevojave të papritura për para!
  • Sepse rinovohet automatikisht pa qenë e nevojshme të vini deri në Bankë!

Përse ju nevojitet depozita pa afat

Depozita pa afat, është zgjedhja e duhur për të gjithë ju që:

  • Kërkoni të kurseni por jo të “bllokoni” me afat paratë tuaja!
  • Doni të filloni të kurseni por nuk jeni ende gati!
  • Keni të ardhura dhe shpenzime të pa planifikuara!
  • Prisni të ardhura si p.sh nga qira apo të ardhura të tjera mujore!

Tags: , ,

Shkarkoni Interesat e Depozitave

Broshura informative e ASD


Ju lutemi vëmendjen tuaj:

*Referojuni gjithmonë buletineve të përditësuara të interesit të depozitave të publikuara në degët tona dhe në sitin tonë zyrtar, si dhe kushteve të punës për çdo informacion tjetër rreth depozitave.
*Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar . Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

Top