Credins Bank

Çeqe

Udhëtoni me mendje të Qetë! Përdorni çeqe bankare!

Çeku Personal

Këto çeqe lëshohen për klientët që kanë llogari pranë bankës dhe përdoren nga urdhëruesi i saj për të bërë likuidime. Këto çeqe mbajnë gjithmonë firmën dhe vulën e urdhëruesit të llogarisë.

Në këtë mënyrë ju shmangni rrezikun e mbajtjes së parave tuaj gjatë udhëtimit duke mënjanuar gjithashtu rrezikun e humbjes dhe të vjedhjes të tyre.

Top