Credins Bank We Speak Your Language!

Çeqe

Udhëtoni me mendje të Qetë! Përdorni çeqe bankare!

Çeku Personal

Këto çeqe lëshohen për klientët që kanë llogari pranë bankës dhe përdoren nga urdhëruesi i saj për të bërë likuidime. Këto çeqe mbajnë gjithmonë firmën dhe vulën e urdhëruesit të llogarisë.

Në këtë mënyrë ju shmangni rrezikun e mbajtjes së parave tuaj gjatë udhëtimit duke mënjanuar gjithashtu rrezikun e humbjes dhe të vjedhjes të tyre.

Top