Credins Bank We Speak Your Language!

Shërbimet


 
Kreditimi i pagës së punonjësve në llogaritë e tyre, bëhet disponibël brenda ditës së punës në të cilën paraqiten listpagesat (në një diskete ose mjet tjetër elektronik të përgatitur nga ana juaj) së bashku me urdhër pagesën e firmosur nga Dega e Thesarit Tiranë.

  • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë personale të punonjësve është pa komision.
  • Printimi i transaksioneve të llogarisë së klientit, sipas kërkesës së tij, është gjithashtu pa pagesë. Informacioni për gjëndjen e llogarisë së tyre, sipas dëshirës, është pa komision.
  • Depozitimi apo tërheqja e parave pranë sporteleve të Bankës, pa komision.
  • Kryerja e pagesave midis llogarive brenda CREDINS bank, pa komision.
  • Pagesat e faturave të Kesh-it, Amc, Vodafone, Ujësjellës, pa komision.
  • Punonjësit mund të përdorin llogarinë e tyre të pagës për transfertat në mbërritje në lekë, për të cilat nuk do të aplikohen komisione.
Top