Credins Bank We Speak Your Language!

Karta Business Debit


 

  • Akses ne fonde 24 orë 7 ditë të javës.
  • Rrjet i zgjeruar ATM-sh
  • Akses ne llogarine rrjedhese brenda dhe jashte vendi
  • Redukto përdorimin e Cash-it.
  • Ofrimi i likuiditeteve të menjëhershëm
  • Siguri maksimale
  • Menaxhim i financave dhe kontroll i fondeve
  • Pagesa ONLINE

Ҫfarë është karta e debitit Mastercard?

Mastercard Business Debit është një kartë debiti e krijuar për të lehtësuar veprimtarinë e biznesit tuaj duke ju ndihmuar në një menaxhim akoma të mirë të fondeve që ju dispononi.

Kjo kartë ju vjen në ndihmë në kryerjen e transfertave, pagesave online/POS, rezervime etj.

Në ҫfarë monedhe ofrohet karta e biznesit Mastercard?

Mastercard Business Debit ofrohet në monedhën Euro. Por, referuar kursit të këmbimit, ju mund ta përdorni atë në monedhën që dëshironi.

Ҫfarë do të thotë Contactless?

Contactless vjen si një vlerë e shtuar në të gjithë kartat e reja Mastercard nga Credins Bank, e cila ju jep mundësinë të kryeni pagesa deri në 20 Euro pa vendosur Pin-in dhe pa firmosur fatura. Mjafton një tap në POS kudo ku shihni logon

A mund të pajisem me këtë kartë?

Të gjithë titullarët e biznesit mund të pajisin me kartën e biznesit Mastercard. Mjafton të paraqiteni në sportel me një mjet identifikimi dhe të aplikoni për kartën tuaj.

A mund të lëshoj karta dytësore për punonjësit?

Po. Titullari gëzon të drejtën ekskluzive të lëshimit të kartave dytësore të lidhura me llogarinë, përcaktimin e kartëmbajtësve, limitet e përdorimit  për ҫdo kartë të ҫelur në emër të kompanisë, si dhe të drejtave dhe detyrimeve të tyre.

 
Krahasoni kartat Mastercard
 

SHKARKONI KUSHTE PUNE Mastercard


Humbja dhe Vjedhja

Në rast se humbisni kartën tuaj, ju lutemi të kontaktoni menjëherë Credins bank në numrat e kontaktit:
Tel: 0800 22 73 dhe +355 4 2274 777.
Karta juaj do të bllokohet menjëherë!

Top