Credins Bank We Speak Your Language!

Aplikoni Online për Kredi

kursim-energjie

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Pasi të keni plotësuar të gjitha të dhënat që do t’ju kërkohen në fushat e kësaj forme aplikimi, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar i cili do t’ju mundësoje me dhënien e informacionit të plotë sa i përket procesit të përfitimit të kredisë, për të cilin keni shprehur interes. Sqarojmë se, plotësimi i kësaj forme nga ana juaj nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me procedurën e aplikimit për kredi, për të cilën është domosdoshmëri paraqitja juaj fizike pranë degës së Bankës.

Aplikimi juaj

Kredia për të cilën po aplikoni *

Shuma e kredisë *

Përdorur për *

Numri i bashkëkredimarrësve *

Dega ku dëshironi të aplikoni


Rreth jush

Emri *

Mbiemri *

Gjinia
MashkullFemër

Ditëlindja

Shtetësia *


Të dhënat e kontaktit tuaj

Email *

Adresa

Qyteti *

Shteti

Numër shtëpie

Numër celulari


Të dhënat e punësimit tuaj

Statusi i punësimit *

Emri i punëdhënësit

Numër kontakti


Të ardhurat

Të ardhura Mujore


Ku e merrni pagën?

Credins BankBankë tjetër

Emri i bankës tjetër


*Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshën të Bankës.

Kujdes

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr. 9887, datë 10/03/2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim te tij.Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në Ligj. Banka CREDINS mbron të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20,date 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale,”Mbi Përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”,më pas të dhënat shkatërrohen.”Kujdes! Informohuni mbi politikat e privatësisë.

 
SHKARKONI POLITIKAT E PRIVATËSISË

Top