Credins Bank We Speak Your Language!

Kredi për Mobilim

slider1-image-01

Jepini një pamje të re shtëpisë me kredinë për mobilim. Kjo kredi ju ofron zgjidhje të shpejta dhe efikase, për ti krijuar vetes dhe familjes Tuaj komoditetin e shtëpisë së ëndrrave me aparaturat më bashkëkohore.

Termat e kredisë

 • Financohet: maksimumi 5.000.000 Lekë (ose ekuivalenti në monedha të tjera).
 • Garanci: Hipotekë 140 % e vlerës së kredisë.

Dokumentacioni i Kërkuar:

Për individët të punësuar

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Vërtetime për të ardhurat mujore familjare.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentet për origjinën e pasurisë.

Për individët që kanë një biznes të vogël.

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Liçenca e vitit të fundit.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentet për origjinën e pasurisë.

Për individët që kanë biznes të madh (shpk ose sha).

 • Dokumentacioni ligjor i shoqërisë.
 • Bilanci i vitit të fundit i dorëzuar në zyrën e tatim taksave.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat për origjinën e pasurisë.

Termat e Kredisë

Top