Credins Bank

Kredi për Mobilim

slider1-image-01

Jepini një pamje të re shtëpisë me kredinë për mobilim. Kjo kredi ju ofron zgjidhje të shpejta dhe efikase, për ti krijuar vetes dhe familjes Tuaj komoditetin e shtëpisë së ëndrrave me aparaturat më bashkëkohore.

Financohet: maksimumi 5.000.000 Lekë (ose ekuivalenti në monedha të tjera).

Garanci: Hipoteke 140 % e vlerës së kredisë.

Dokumentacioni i Kerkuar:

Për individët të punësuar

  • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
  • Vërtetime për të ardhurat mujore familjare.
  • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentet për origjinën e pasurisë.

Për individët që kanë një biznes të vogël.

  • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
  • Licenca e vitit të fundit.
  • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentet për origjinën e pasurisë.

Për individët që kanë biznes të madh (shpk ose sha).

  • Dokumentacioni ligjor i shoqërisë.
  • Bilanci i vitit të fundit i dorëzuar në zyrën e tatim taksave.
  • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat për origjinën e pasurisë.

Nëse jeni të interesuar për termat e kredisë klikoni këtu:

Top